Preeu plusma

https://form-explode.eu/lv/

Eiropas Kopienas galvenie pieòçmumi

Precîza atbilde uz testu "kas ir CE sertifikâts?" Tas ir saistîts ar Eiropas Savienîbas darbîbas pamatprincipu skaidrojumu. Tiek atklâts, ka platformu ietekmç trîs principi: preèu brîva aprite, informçtîba un nauda. Lai izveidotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis ir nolçmuðas atcelt visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjai tirdzniecîbai, un turklât ir izveidojuði kopçju politiku sistçmâ, kas nav saistîta ar ES partneriem. Pateicoties kopienas laukumam, tika izveidota apmaiòas zona, kas lîdzîga vienas valsts klasei. Viòð ieguvis vienotâ Eiropas tirgus vai kopçjâ tirgus uzòçmumu.

Kopçjais vietçjais tirgus un materiâlu laiðana tirgû

Viena no svarîgâkajâm grûtîbâm, kas saistîtas ar tirdzniecîbu starp valstîm, ir valsts prasîbas attiecîbâ uz zîmoliem un produktu droðîbu. Daþâs valstîs bija atðíirîgi modeïi un vçrtîbas, kas ievçrojami atðíîrâs no citâm valstîm. Raþotâjam, kurð plânoja piedâvât savus rezultâtus citâs valstîs, katru reizi bija jâizpilda personiskâs prasîbas. Galu galâ, tirdzniecîbas grûtîbu atcelðana izraisîja nepiecieðamîbu atcelt ðîs atðíirîbas. Nevarçja atcelt standartus attiecîbâ uz produktu atgrieðanu. Tâpçc viens risinâjums bija apvienot daïas visas kopienas teritorijâ, pateicoties tam, ka uz ðîm vienîbâm attiecâs tirdzniecîbas apmaiòa.

Sâkotnçjâ posmâ tika mçìinâts reglamentçt ES noteikumus attiecîbâ uz izstrâdâjumu un izstrâdâjumu kvalitâti. Liela sareþìîtîbas un laikietilpîgo procesu dçï ðâda pieeja tika atbrîvota.

Risinâjums bija izveidot vienkârðotu pieeju tehniskâs saskaòoðanas jautâjumam. Ir noteiktas bûtiskâs droðîbas prasîbas atseviðíâm produktu grupâm, kas obligâti jâveic, pirms produkts vai produkts tiek iegâdâts pirkðanai patiesajâ Eiropas tirgû.

Uzòçmçjiem no treðâm valstîm, kas ir atkarîgi no produkta ieveðanas Kopienas tirgû, piemçram, no Turcijas, ir jâatbilst, ka viòu produkts atbilst ES standartiem un kvalitâtes standartiem. Ðî fakta apstiprinâðana ir viòu atbildîba.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, pateicoties kuriem uzòçmçji zina, kâdâm jâbût bûtiskajâm prasîbâm. Tomçr tas nav pienâkums izmantot ðîs daïas. Uzòçmçjs, kas otrajâ metodç pierâda, ka viòa auss ir piemçrota satiksmei Kopienas tirgû.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

Ce maríçjums ir tikpat jauns, kâ raþotâja deklarâcija, ka produkts atbilst noteiktâm to direktîvu prasîbâm, kuras to izmanto.Tâ ir raþotâja vai pilnvarotâ pârstâvja simbola deklarâcija. Apstiprina, ka produkts ir izgatavots atbilstoði zinâðanâm ar svarîgâm prasîbâm par produktu. Protams, vienîgâs vai daþas citas direktîvas ir vienâdas.

Kopienas tiesîbu akti paredz atbilstîbas prezumpciju un obligâto prasîbu izpildi, kas saistîtas ar raþojuma ar CE maríçjumu droðîbu.

CE sertifikâts ir ievietots izstrâdâjumâ tikai raþotâja vai pilnvarotâ pârstâvja atbildîbâ. Tâpçc pçc tam, kad ir pierâdîts, ka produkts atbilst daþâm direktîvas prasîbâm. Lai ievadîtu ðo faktu, tiek iegûta atbilstîbas novçrtçðanas procedûra, un pçc labas pârbaudes tiek izdota atbilstîbas deklarâcija. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var bût jaunas atkarîbâ no riska, kas atkarîgs no konkrçta produkta izmantoðanas. Jo lielâks risks lietot augïus, jo smagâks, jo vairâk jâievçro raþotâja vai pilnvarotâ pârstâvja procedûras. Atseviðíos gadîjumos ir nepiecieðams ievçrot pat divpadsmit Kopienas standartus.