Psihologs

Daudzas sievietes neatðíir psihologu no psihoterapeita. Persona, kas ir psihologs, ir cilvçks, kurð pabeidzis psiholoìijas maìistra grâdu. Psihoterapeits ir sieviete, kas pçc vienas no medicînas vai humanitârajâm fakultâtçm absolvçjusi èetru gadu psihoterapeitisko skolu un ieguva sertifikâtu psiholoìiskajâ grupâ, kas ietvçra patronâþu kâdâ konkrçtâ grupâ.

Persona ar ðâdu sertifikâtu var izveidot savu psihoterapeitisko biroju (bet ne privâtu psihiatrisko iestâdi, un raksturs ar maìistra grâdu psiholoìijâ nevar to izveidot.No otras puses, psihiatrs ir ârsts, viòð ir beidzis medicînas skolu. Tad ir speciâlists, kurð parasti atrod darbu slimnîcâ neiropsihiatriskajâ nodaïâ. Psihiatrs koncentrçjas uz psihisko un neiroloìisko slimîbu pçtniecîbu un farmakoloìisko palîdzîbu.Atcerieties, ka psihoterapeits ir nevienlîdzîgs psihoterapeits. Ir vairâkas lielas psihoterapijas skolas, un psihoterapeits, kas ir mûsu mîïâkâ profesionâïa sâkumâ, izvçlas, kuru skolu viòa vçlas izglîtot. Tâdçjâdi var redzçt uzvedîbas metodi, kas nodarbojas ar atbilstoðu ieradumu ievieðanu, lai to izmantotu cilvçkam. Turklât tas ir pierâdîjums analîtiskajai psihoterapijai, kas ïauj dziedinât personu sarunâ, lai apspriestu viòa uzòemðanas sâkumu.Kâpçc viòam vajadzçtu atcerçties augstâko izglîtîbu, lai varçtu pieteikties psihoterapijas grupai, pçc kura var kïût par psihoterapeitu? Katra psiholoìiskâ asociâcija pçdçjo vçlçjâs, un mazliet vairâk ir atkarîga no tâ, ka terapeitam jâbût atbilstoðam intelektuâlâs darbîbas lîmenim. Cilvçks, kurð nav mâcîðanâs perioda rezultâts, vienkârði nevar bût terapeits. Lai kïûtu par speciâlistu, jums vienkârði jâzina par cilvçka lîmeni.Kuru specialitâti vajadzçtu izvçlçties, mâcoties psiholoìijâ?Cilvçkiem, kuri plâno kïût par psihoterapeitiem, jâizvçlas klîniskâ specializâcija, jo tâ ir vienîgâ, kas ir viegli redzama starp tiem, kas vçlas psihoterapeitiskâs skolas.