Putekiu ieguve

Visâs jomâs, kur mçs vçlamies veikt konkrçtas darbavietas piesâròojumu, un neatkarîgi no tâ, kur tâs ir vçsâ veidâ, ir jâîsteno atbilstoðas attîrîðanas metodes. Pirmkârt, ðâda veida atsavinâðana bûtu jâdod pirmâs vçrtîbas metinâðanas un kokrûpniecîbas nozarçs, metâlrûpniecîbâ, enerìçtikâ, keramikâ, farmâcijas rûpniecîbâ un pârtikas rûpniecîbâ.

Pateicoties efektîvâm putekïu noòemðanas metodçm, putekïu koncentrâciju noteiktâs darba vietâs var ïoti efektîvi samazinât. Tomçr, lai ðîs putekïu nosûkðanas sistçmas varçtu veikt efektîvi, tajâs jâizmanto paredzçtie elementi. Vispirms es runâju par vietçjâm saistîbâm. Tie parasti notiek zîdaiòu, paðatbalstu ieroèu vai karnîzes formâs. Visi ðie faktori izvçlas ïoti tuvu piesâròojuma avotam.

OptiMaskProOptiMaskPro - Atvadieties no problçmâm ar redzes asumu un acu deformâciju!

Putekïu nosûkðanas sistçmas ir jâveltas galvenokârt galdnieku mâjâs, mçbeïu rûpnîcâs, kokapstrâdes rûpnîcâs, rûpnîcâs, kas nodarbojas ar visa veida metâla apstrâdi, papîra nozarç vai malðanas rûpniecîbâ.Ekonomiskâs putekïu ieguves sistçma galvenokârt ir vçrsta uz to, lai apkarotu visus putekïus, kas arî tiek saòemti gaisâ gâzçs. Ekonomiskâs putekïu ieguves sistçmas rûpniecîbas veidu vai nozaru ziòâ ir darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas noteikumu pamatprasîba. Turklât Eiropas tiesîbu akti ir vairâk nekâ viena standarta prasîba. Pateicoties apspriestajâm putekïu attîrîðanas sistçmâm, jûs varat novçrst daudzas cilvçku slimîbas lietu pozîcijâs.Paðlaik tirgû ir daudz uzòçmumu, kas piedâvâ daudzu veidu putekïu noòemðanas iekârtu uzstâdîðanu un darbîbu. Bûtu jâdomâ par labu putekïu noòemðanas metodes izvçli, kas efektîvi ietekmçs gaisa filtrçðanu no daudzâm piesâròojoðâm vielâm dzîvokïa dzîvoklî un uzlabos darbinieku veselîbu.Putekïu savâkðanas sistçma ir ïoti noderîga raþoðanas procesâ. Jâatceras, ka daþu veidu piesâròotâji var nonâkt cilvçku veselîbâ ïoti toksiski. Tajâ paðâ laikâ tâ sniedz íçdes reakciju, jo toksiskâ ietekme uz darbinieku samazina tâ efektivitâti. Lîdz ar to, un piemçrotâ metode, kas tiks izmantota, bûs dzçriens no rûpnîcas lielâkas efektivitâtes faktoriem.