Rites gultou darba apstakii

Nozîmîga situâcija ir baþas par laika apstâkïiem telpâs. Jûs varat teikt prioritâti. Sâkot no dzîvojamâm telpâm; ar grâmatu biroju un komunâlo pakalpojumu starpniecîbu; grupas un bçrnudârzi, kâ arî sporta iespçjas, gaisa tîrîba, ko cilvçki un cilvçki elpo, lai izmantotu viòu labklâjîbu un pat veselîbu.

Efektîva sistçma, kas uzlabo apstâkïus rûpnîcu telpâs un sociâlajâs jomâs, ir tîrîðanas un gaisa apstrâdes rîku izmantoðana. Atex putekïu savâcçju sistçma ir tikai putekïu savâcçjs, kas ir izgatavots kopâ ar ATEX padomu, kas satur pârâk daudz uzdevuma, lai nodroðinâtu pastâvîgu piesâròojuma sastâva kontroles iespçju. Saistîbâ ar apkalpoto telpu apjomu minçtajâm ierîcçm ir atbilstoða funkcija un efektivitâte. Rûpnieciskie putekïu nosûcçji, kas konstruçti, izgatavoti un uzstâdîti kopâ ar paðreizçjiem standartiem, ir lielizmçra ierîces, kas bieþi vien aizòem atseviðíus korpusus virs vidçjâ augstuma. Augstas veiktspçjas aparâta piemçrs ir tradicionâls silo kolonna. Èetrpadsmit metru garð ciklotrons savâc gaisu no mâjâm, kuru bûvniecîbas ilgums ir lîdz pat simtiem metru taisnâ lînijâ. Ja ir iespçja, ka siltummaiòa telpa atrodas çkas iekðpusç, tad efektîvais putekïu savâcçjs sasniedz perfektu râdiusu. Un tas paplaðinâs gandrîz septiòdesmit pieci lîdz deviòdesmit deviòi procenti. Skâbbarîba ir izgatavota no veciem materiâliem vai bûvkonstrukcijâm, kas raþotas saskaòâ ar iekðçjiem standartiem un ko attiecîgajâm institûcijâm atzîst par komerciâlu pirkumu, ko apstiprina attiecîgie dokumenti un sertifikâti.Netîrs gaiss sistçmâ ar cilindrisku izvçli, kas uzstâdîts virpoðanas kursâ. Plûstot starp blîvu metâla starpsienu tîklu, tas atbrîvojas no piemaisîjumiem. Tvertnes iekðpusç esoðajiem deflektoriem ir elektrostatiska lâdiòa, kas ir pozitîva, kas atvieglo negatîvi lâdçtu daïiòu uzòemðanu. Putekïu savâcçjam taisnâ apakðâ ir tvertne, kas savâc putekðòus, kurus var pavadît ârpus zemâk redzamâs tvertnes vârstu organizâcijas.