Rugta rupnieciska iekarta

Raþoðanas uzòçmumos ir zonas, kas ir vairâk vai vairâk pakïautas ugunsgrçkam. Tas rada centrâlo mçrîjumu no tâ, kâ vielas tiek raþotas, vai citiem faktoriem, kas var tieði vai netieði izraisît ugunsgrçku. Sistçmâ, kurâ tiek nodroðinâta gan darba biroja, gan darbinieka klâtbûtne, jâizmanto sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., ugunsdroðîbas sistçmas.

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiPirmkârt, ir svarîgi atcerçties, ka tad darba devçjs ir atbildîgs par domu par darbinieka droðîbu un pienâkumu ievçrot droðîbas un darba higiçnas idejas un modeïus. Visa anti-sprâdziena sistçma ir dzçriens no svarîgâkajiem rûpçm par uzòçmumu un cilvçku droðîbu. Tajâ ir trîs elementi, kas kopâ ar otru var radît iespçjamu ugunsgrçka uzliesmojumu, kas nogalinâms jau vienâ sâkumâ, vai arî tâs produkti tiks ievçrojami samazinâti. Veicot riska novçrtçjumu, spilgtajâ darba vietâ var rasties sprâdziena risks. Pçc tam darba devçjam ir pienâkums izveidot dokumentu, kas mirgo ar sprâdziendroðîbas dokumentu. Veidojot ðo dokumentu, norâdiet visas zonas un vietas, kas pakïautas ugunsgrçkam, un visus faktorus, ko ðî uguns var radît.

Sprâdziendroðîbas sistçmaRunâjot par aizsardzîbas pret sprâdzienu metodi, jâatzîmç, ka pirmais solis, protams, ir sprâdziena apspieðana. Kâ norâda nosaukums, ugunsgrçka pçdçjâ posmâ galvenais uzdevums ir to apspiest pçc iespçjas âtrâk. Parasti tas nozîmç, ka ierîcç tiek ierobeþota kadra liesma. Nâkamais fragments ir sprâdzienbîstamîba, kas ietver spiediena stâvokïa ievieðanu reâlajâ instrumentâ lîdz normâlajam lîmenim. Ðis periods ir noðíirtas no sprâdziena, kas galvenokârt ir atkarîgs no tâ izlîdzinâðanas. Ðo trîs posmu kombinâcija var bûtiski ietekmçt uguns liesmu iedarbîbas mazinâðanos, un to laba saíere, stingri ievçrojot droðîbas standartus, var pilnîbâ ierobeþot to stâvçðanas piedâvâjumu.Kopumâ uguns liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâpçc ir absolûti jârûpçjas par viesu veselîbu un par viòu droðîbu. Kâ sakâms jûsu sakâmvârds, tas vienmçr ir labâk rîkoties vispirms, nevis cînîties pret pârmaiòâm, kas bieþi notiek neatgriezeniski.