Rupnieciskais putekisuccjs zaiu skaidam

Rûpniecîbu un rûpnîcas, kas raþo citus liela mçroga produktus, reglamentç paði savi likumi, un tiem ir vajadzîgi pilnîgi atðíirîgi risinâjumi, nekâ tie, kurus viòi izmantoja nelielâ mçrogâ, lîdzîgi privâtajam dzîvoklim. Raþoðanas zâlçs kopîgs notikums ir pierâdîjums par daþâdu ðíidrumu vai eïïu izplatîðanos tieði uz grîdas vai sienas.

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu izsaukt tîrîðanas komandu, lai berzçtu tieðâm âtri un izturîgi netîrumus no sienas ar drçbçm un sûkïiem. Tâpçc ðâdâm ârkârtas situâcijâm tiek izmantoti îpaði rûpnieciskie putekïu sûcçji tauku un ðíidruma pagatavoðanai. Âtri, efektîvi, neatstâjot nekâdas pçdas, bet garðu tieði atseviðíâ traukâ, kas ir piemçrots iznîcinâðanai.

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt izmantoti arî citu veidu atkritumu savâkðanai no zemes, lai nodroðinâtu ilgstoðu jaudu. Tie ir paredzçti, lai putekïotu lielâku daudzumu atkritumu no mâkslîgâm virsmâm, koka vai metâla, vai visu, kas atrodas tâlu, kas tiek savâkts ar suku un liekðíeri, un par kuru vienkârðu putekïsûcçju vienkârði neizmanto. Centrâlie putekïsûcçji nodroðina lielâku jaudu, lielâku sûkðanas diapazonu, pilnîgi atðíirîgus konteinerus sareþìîtu atkritumu uzglabâðanai. Putekïsûcçji var, bet galvenokârt, vakuumu augstâkâ mçrogâ, tîrot lielâko laukumu vienu reizi. Tad tas ir spçcîgs atbalsts tîrîðanas komandai, kurai ir arî daudz darba bez ârkârtas situâcijas.

Rûpnieciskie putekïsûcçji galvenokârt tiek izmantoti lieliem atkritumu veidiem, tie arî nepietiekami rotç, lai pârvadâtu, piemçram, paklâju darbinieka çdamistabâ. Tos izmantos tikai raþoðanas zâlçs, kur raþoðanas procesa laikâ uz grîdas nokïûst daudz citu veidu atkritumi, vai veikalos, kur nelaimes gadîjuma dçï daudzas izejvielas ir pazuduðas. Ðodienas kâzâs ðî nozare ir pilnîbâ automatizçta un pielâgota, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un tomçr to funkciju puse varçtu tikt realizçta ar augstas veiktspçjas iekârtâm, piemçram, rûpnieciskiem putekïsûcçjiem.