Rupnieciskie putekisuccju parskati

Centrâlâ putekïsûcçju sistçma kïûst arvien interesantâka. No saraksta tas ir sagatavots jaunizveidotajos objektos, bet ir iespçjams arî tas, ka esoðais jau pastâv. Tomçr ðajâs papildu çkâs tâ izvietoðana ir karstâka un ievçrojami dârgâka.

Ar to, ka vakuuma apkures sistçma ir labâka par tradicionâlo putekïsûcçju? Galu galâ tradicionâlo putekïu sûcçju gadîjumâ mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visiem piemaisîjumiem. Tas viss ir atkarîgs no putekïsûcçja vçrtîbas, bet bieþi vien tas samazinâs, ka filtrs neizslçdz visus putekïus. Ðâds putekïsûcçjs ir diezgan skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktais gaiss, nav filtra, kas nav pietiekami efektîvs kâ putekïsûcçja sastâvdaïa. Tas neizraisa troksni, jo putekïsûcçju dzinçjs atrodas ârpus çkas. Un nekas nav bez maksas. Pirmâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, kas, iespçjams, tomçr nenoþçlosies, bet nevis cilvçki, kas to dzîvos. Mûsdienu çkâs ðâdas metodes uzstâdîðana ir diezgan vienkârða, jo visa instalâcija ir brîvi izplatîta, kâ arî daþâdas elektriskâs vai hidrauliskâs iekârtas. Svarîgâkâ sistçmas daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas atrodas ârpus çkas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, un tajâ bûs piemaisîjumi. Stingras caurules savienojas ar centrâlo valûtu, kas pârsniedz sûkðanas caurules centrâlâs (vai lielâkas kontaktligzdas. Ðâdai ligzdai, lai veiktu vienkârðu uzdevumu, jâatrodas mâjas pirmajâ sienâ. Ðim sûknçðanas stends ir garâks nekâ parastajâ putekïsûcçjâ, elastîgâ elastîgâ ðïûtenç, caur kuru tiek ieviests putekïsûcçjs. Uzstâdîtâ ðïûtene var pastâvçt arî noteiktâ slçdþâ vai tinuma mehânismâ. Vakuuma apkures sistçma, iespçjams, izskatîs jaunus atbalstîtâjus.