Rzeszow tulkotajs

Vienlaicîga tulka darbs ir îpaði stingri un nav atkarîgs no valodas prasmçm. Ir obligâti, lai ðî teikuma kandidâts bûtu populârs, bet tas ir ne tikai par vçlmi runât oriìinâlvalodâ.

Tulks ir labas samierinâðanas prasmes. Zinâmais nav starpnieks, bet viòa spçks ir atkarîgs tikai no attiecîbu nodoðanas no vienas puses uz citu. Ðiem datiem nevajadzçtu pakïaut mâkslai, bet nekâdâ gadîjumâ nedrîkst mainîties. Tomçr laikâ, kad notiek efektîva diskusija, tulkotâja kâ personas, kas tonizç attiecîgo sievieðu apgalvojumus, lomu nevar pârvçrtçt. Tulks, bieþi vien privâtajâ funkcijâ, izlemj, vai paskaidrot tieði to, ko viòa klients saka, vai ïaut sevi sarunâties.

Vienlaicîgajam tulka skaitam ir jâbût ârkârtîgi maigam un atjaunojoðam citu personu klâtbûtnei. Viòam nekâdâ gadîjumâ nevajadzçtu bût nepacietîgs un klausîties emociju brâzmas. Un tai vajadzçtu darboties bez atrunâm un nekavçjoties izstrâdât lçmumus.

Viòa valodas prasme, protams, ir augsta - ja ne vislielâkâ - nozîme. Tulks ir citu tulkotâju vissareþìîtâkâ darbîba, jo parasti nav laika, lai pârbaudîtu jebkuru vârdu vai frâzi, piemçram, frâzi vârdnîcâ. Tiek izmantots arî jautâjums par atkârtoðanos, bet liela mçroga diskusiju vai sarunu gadîjumâ tas var bûtiski ietekmçt nolîguma kvalitâti. Turklât vienmçrîga tulkoðana ietaupa laiku, un tas, kâ jûs zinât, ir ïoti svarîgs.

Pârsteidzot par ceïa kâ tulka uzòemðanu, mums ir jâdomâ par to, vai mçs spçjam tikt galâ ar stresu, kas saistîta ar pçdçjo darbu, un atbildîbu, kas tai seko. Tomçr tâ ir loma, kas pçc pieprasîjuma iegâdâs îpaðus cilvçkus, ceïos pa pasauli un ilgtspçjîgu personîgo attîstîbu. Mierâ tulkotâjam ir jâmâcâs mûþîgi viòa tulkojumu vajadzîbâm - un kâdu dienu viòð var radît rakstniekiem, un nâkamajâ dienâ viòiem ir jâsâk tehniskais un medicîniskais simpozijs. Tas viss ir atkarîgs tikai no viòa kompetencçm un mâksla âtri iegût vârdu avotu.

Visattîstîtâkie sinhronie tulki spçj nopelnît patieðâm milzîgas summas, kas bûtu veselîgs atalgojums par lielu darbu.