Sarkani mati

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar saviem matiem, jûs varat to izdarît ar porâm, íemmçt un padarît viòu augðu. Vienlaikus viòa ir apòçmusies visu izskatîties krâðòs - viòa var piecas reizes fiksçt vienu pîti, katru reizi liekot uz tiem matu aksesuârus vai piestiprinot tos ar klipiem. Viòð mîl skolas priekðnesumus un nodarbojas ar tiem. Viòas jaunâ loma kâ ïaunprâtîgas varas karaliene bija arî oriìinâla, un tai bija nepiecieðama perfekta frizûra un drçbes. Sâkumâ Mama viòu sajauca ar daþiem pîíiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Tad ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Tâdâ veidâ es paskatos uz pârvaldîtiem matiem ... un tas sâkâs. Pusstunda overclocking, rakstot tos. Viòa izskatîjâs jauka kâ vienîgâ princese. Bet, kâ tas notiek ar sabojâtâm meitençm, viòa atkal âtri mainîja savu prâtu. Nav aprçíinâts ar to, ka no izstâdes sâkuma ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... tâ pilnîgi mainîja ideju, un viòas valodâ tâ bija gandrîz nekas, piemçram, "nieeee, es tieðâm nevçlos, jo es atceros ne princese, ko viòas kalpone daudz darîja." Viòa jautâja sev jaunu frizûru, viòas mati sagriezâs brîvâ kokâ. Protams, kâ jau iepriekð teica, tagad mums ir prakse apmatot savus matus, tâpçc tas ir ïoti âtri. Viòas mâte no viòas jaunâs puses un daþu minûðu laikâ bija viss.

Matu sprâdzes meitençm