Sarkano kapostu izmantodana

Daþos uzòçmumos un uzòçmumos vielas, kas var bût spçcîgas sprâdzienbîstamas vides radîðanai ar gaisu, tiek kombinçtas vai uzglabâtas. Konkrçti, vielas, piemçram, gâzes, ðíidrumi un cietas vielas ar augstu dezintegrâcijas pakâpi, bûs aktuâlas, piemçram, ogïu putekïi, koksnes putekïi utt.

Ðâdos veidos darba devçjiem ir jâsagatavo sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un eksplozijas riska novçrtçjums. Jo îpaði bûtu jâprecizç interjers un vietas, kur ir vislielâkais sprâdzienbîstamîbas risks. Sprâdzienbîstamâs zonas jânorâda gan tuvumâ, gan ârpus telpâm. Turklât reklâmdevçjiem tiek lûgts sagatavot grafisko dokumentâciju, kas regulçs un norâda arî faktorus, kas var radît aizdegðanos.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums ir jâpabeidz, pamatojoties uz 2010. gada 8. jûlija Ekonomikas ministra rîkojuma par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz veselîbas aizsardzîbu un droðîbu darbâ prasîbâm, kas saistîtas ar sprâdzienbîstamas atmosfçras funkcionçðanas iespçjâm (Journal of Laws 2010 Nr. 138. 931.

Kâ daïa no sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma tiek veidoti objekta raksturlielumi. Tas ir ieteicams tâ virsmai, stâvu skaitam, telpâm, tehnoloìiskajâm lînijâm utt. Tiek pârbaudîti faktori, kas var runât ar uguni vai eksploziju. Veidojas formas un stili, pateicoties kuriem bûs iespçjams samazinât un novçrst ugunsgrçku un âtrus draudus. Ir sniegts tâdu degoðu vielu skaits, kas var izraisît potenciâlu sprâdzienu. Ir izvirzîti inovatîvi risinâjumi, kas samazina eksplozijas risku.