Skabcti kaposti 5 kg

Viens no tâs tradicionâlajiem, vecajiem poïu çdieniem, kas savâs galdiòos bieþi vien ir skâbçti kâposti. Visbieþâk interesanti ir tie, kurus mçs paði slçpt lielâ mâla mucâ. Cik lielas pûles paðreizçjai problçmai, cik daudz spçka samazinât kâpostus visâ mucâ, zina katru tradicionâlo mâjsaimnieci.

Tomçr nesenie laiki dod mums daudz risinâjumu, kas ïauj mums dzîvot. Dzçrieni no & nbsp; tâdiem risinâjumiem bija rakstît ierîci, kas gatavojas norâdît elektrisko smalcinâtâju kâpostiem. Tâ ir tâ pati iestâde, kas ïauj mums îsos kâpostus, lai gan tas ir piemçrots ne tikai ðim dârzeòam. Mçs atðíiram jaunus ðî rîka modeïus. Protams, mâjsaimniecîbâ ir noderîga ierîce savâm vajadzîbâm, piemçram, pierâdîjums par skâbbarîbas kâposti. Pçc tam var uzskatît, ka tas ir gan rûpniecisks modelis, kas pielâgots daþâdiem raþoðanas uzòçmumiem. Gan ðî institûcija individuâlâm vajadzîbâm, gan izvçlçjusies uzòçmuma prasîbas, ka viòiem ir vairâki daþâdi pieteikumi. Pateicoties ierîcei daþâda veida spilventiòos / ciparnîcâs, mçs varam to pielâgot daþâda biezuma gabaliem, t.i. Tas nes ne tikai kâpostus, bet arî veiksmîgi sagriezîsim burkânus, puravus, selerijas, pçtersîïus vai citus dârzeòus. Tas dos mums iespçju izveidot daþâdus svaigus salâtus vai izpçtît daþâdas zupas. Tas ir viegli lietojams, neprasa îpaðas prasmes. Tas ir âtrs un regulârs, un tas ir ïoti âtri. Lai gan ir âtrâk, vieglâk un vieglâk sagriezt kâpostus, kas pieðíirti nokriðòiem pçdçjâ gudrâ ierîcç, nevis manuâli ðíçlçs, kas vçlas lielu lomu, spçku un daþreiz arî nervus. Mçs viegli pagatavosim sakapâtus dârzeòus, kas ne tikai ietaupîs mûsu laiku, bet arî ïaus Jums baudît citas virtuves aktivitâtes. Rûpnieciskajam kâpostu smalcinâtâjam ir daudz priekðrocîbu. Tas noteikti ir jâizmanto, un tas veic visus nepiecieðamos sertifikâtus. Gan kâposts kâpostiem, gan individuâlâm vajadzîbâm, kad ekonomika ir enerìijas taupîðana un piedod videi.