Sociali nepareizi pielagotu bcrnu audzinadana

Ançmija, kas pazîstama arî kâ ançmija, ir stâvoklis, kurâ tas samazina sarkano asins ðûnu skaitu. Veselâ cilvçka sistçmâ ir jauni ançmijas cçloòi: var rasties asins zudums, kavçjot eritrocîtu veidoðanos vai lîgumâ, kas saîsina eritrocîtu dzîvi.Vçl viss, tâpçc grûtniecîba parasti ir sastopama ar invaliditâti - tas skar apmçram 40% grûtnieèu. Bet panâkumi cilvçkiem, nosakot ançmijas definîciju, izskatâs nedaudz atðíirîgi. Grûtniecîbas laikâ palielinâs asins tilpums un arî tâ atðíaidîjums, lai samazinâtu sarkano asins ðûnu skaitu, tad ançmija ir diezgan normâla. Grûtniecîbas laikâ mçs pieminam ançmijas raðanos, kad viòa sasniedz hemoglobîna lîmeòa pazeminâðanos zem 10 g / dl vai hematokrîta zem 30%.

Tas neizraisa faktu, ka smaga sarkano asins ðûnu trûkums nâkotnes mâtes sistçmâ var izraisît augïa attîstîbu un hipoksiju. Grûtniecîbas centrâlajâ trimestrî tas var izraisît embrija implantâcijas traucçjumus un pat aborts. Nâkamajâ trimestrî tas var izraisît iedzimtus defektus un treðajâ lîdz priekðlaicîgai dzemdîbâm.

Faktori, kas veicina ançmiju grûtniecçm, galvenokârt ir alkohola lietoðana un cigareðu smçíçðana. Otrais ir daudzkârtçja grûtniecîba, apsveikuma trûkums un uztura cenas, kurâm pieprasîjums ïoti strauji palielinâs grûtniecîbas laikâ. Ançmijas ârstçðana ir atkarîga no tâ attîstîbas lîmeòa un iemesla. Neliela ançmija, kuras faktors bija dzelzs trûkums, parasti tiek ârstçta ar perorâlâm piedevâm. Ïoti reti tiek pievienots arî intravenozs dzelzs deficîts, tâpçc tas ir daudz svarîgâks par uztura bagâtinâtâju lietoðanu. Ir gadîjumi, kad vienlaicîgi bûs nepiecieðama asins pârlieðana - tas parasti notiek smagas asiòoðanas veidâ kâ pierâdîjums placentas atdalîðanas laikâ.

Ançmija ir salîdzinoði viegli atpazîstama slimîba, tâs attçli ir:

nogurums,vâjums,galvassâpes,problçmas ar slavu un koncentrâciju,reibonis.

Ja tâ, ja esat grûtniece, pamanât kâdu no iepriekð minçtajiem faktoriem, pârliecinieties, ka konsultçjieties ar speciâlistu, jo neapstrâdâta ançmija var izraisît bûtiskus augïa bojâjumus un pat viòa nâvi.