Spcles modes dova

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri bûtu gatavi saistoðajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija visstingrâkais elements, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To izgatavoðanai tika izmantoti tikai godîgi un smalki audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar grebumiem un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar visiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes, skaistâs kâzu kleitas izsole, kas bieþi tika sagatavota ðai iespçjai, beidzâs. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks iekïauti individuâlajâ bçrnu mâjâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas spçcîgas un noderîgas darbîbas. Tâs lietotâji jau vairâkkârt ir piedâvâjuði savus produktus pârdoðanai, un vienâ reizç pârdoðana bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka mûsdienîgâkâ kolekcija sâksies maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot datortehniku, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no augstâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas rûpnîcas plaðâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms daudzu pievilcîgâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Ik pçc tam uzòçmums izdod kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas sniedz patieðâm svarîgu atzinîbu, ka gan pirms veikala izveides, gan gatavs vienâ rîtâ maksât kilometru rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk vienâ dienâ.Ðîs vienîbas produktus no daudziem âtriem gadiem lietotâji augstu novçrtç, turklât arî citur. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzâm saòemtajâm balvâm, kas cenðas padarît preces vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Vienreizlietojamie apìçrbi zîdaiòiem