Spradziendrodie elektromotori

Cilvçku traucçjumi ir sava veida psiholoìiska deìenerâcija, kuras puses ir nozîmîgi dziïi iesakòojuðies un spçcîgi informâcijas modeïi ar vidi, kas novçrð uzvedîbu sabiedrîbâ vispârpieòemtu normu departamentâ. Visu veidu traucçjumu avots var bût pieredze, ko viòi iemâcîjuðies ne tikai bçrnîbâ, bet arî vçlâkos dzîves posmos, bailes vai pat nespçja apmierinât pamatvajadzîbas. & Nbsp; Tâpçc to cilvçku îpaðîbas, kuri spçj daudz vai mazâk bîstami personîbas traucçjumi, bûs:

dziïi iesakòojuðâs daþas personiskâs daïas, kas papildus tiek pârzîmçtas, saskaroties ar lîdzîgâm pazîmçm jaunam cilvçkam,spçju pielâgoties lietâm trûkums - tas pierâda, ka labi pazîstama sieviete daþâs jaunâs lietâs labi sekos lîdzîgi,visas iegultâs iezîmes ir redzamas ne tikai realitâtes darbîbâ, bet arî oriìinâlo cilvçku dizaina un emociju panâkumos. Tâpçc viòð izveido uzdevumu un bieþi vien ir spçcîgs attiecîbâs ar citiem cilvçkiem, kas rakstzîmçm ar personîbas traucçjumiem var bût nopietni bojâtas,personas ar traucçjumiem iezîmes veido citu, atðíirîgu personîbu, un tâs nav individuâlas uzvedîbas, kas rodas, atrodoties labâ situâcijâ.

Var atðíirt daudzus personîbas traucçjumu veidus, no tiem, kas parâdâs kâ paðnodarbinâti, ar pilnîgi nekaitîgu, citiem, kas cenðas radît traumas. Zemâk ir daþi no visizplatîtâkajiem psihisko traucçjumu veidiem:

ðizoîda personîba - persona, kas ir ðâda veida personîbas traucçjumi, bieþi ir iespaids par ïoti aukstu un bezpersonisku personu, kas saòem savu pasauli. Pirmajâ ðâda veida sanâksmç cilvçks atrodas ïoti distancçti un mierîgi, pat daþi empâtiji. Viòa domas ir ïoti oriìinâlas un / vai neparasti oriìinâlas. Ðizoîda cilvçka psiholoìiskais stâvoklis bûs vairâk zinâms apìçrbs; ðis cilvçks saglabâs labu un veselîgu apìçrba stilu, daþreiz ekscentrisku, bet viòð nekad neizskatîs, kâ viòð ðíiet, modes vai vispârpieòemto likumu. Iemesli, kas saistîti ar ðo traucçjumu, nav labi zinâmi vai nosakâmi. Daþi zinâtnieki uzstâj uz to, ka viòus izraisa pârmçrîga vecâku aprûpe jaunîbâ, citi - gluþi pretçji. Psihiatri savu diagnozi pamato ar pacienta iezîmçm, piemçram, trûkumu vai nenozîmîgu ârstçðanu, lai apmierinâtu savas baudas, emocionâlo aukstumu, interesi par slavu un kritiku, par brîvu un nevçlçðanos mainît ðo lîmeni.emocionâla stresa situâcija - ir divu veidu sievietes ar emocionâlu cieðanu: impulsîvs veids un robeþu veids. Sievietçm ar abiem disfunkcijas veidiem var bût raksturîga augsta impulsivitâte, bez sajûtas, sekas, âtra neierobeþotas dusmas, hiperaktivitâte vai aizkaitinâmîba. Abiem emocionâlo ðoku veidiem tomçr ir diezgan liela atðíirîba. Impulsîvs cilvçks, jo viòam nav mîlestîbas un uzvedîbas bieþi ekstrçmâs pozîcijâs, papildus sûdzas par spçcîgu psiholoìisku spriedzi. Robeþlînija ir bîstama emocionâlâs cieðanas zona, jo lçkðana garastâvoklî personâ, kas cieð no nesenâm garîgâm slimîbâm, ir tik efektîva un pçkðòa, ka daþos gadîjumos viòi dodas uz paðnâvîbu.Bailes - ðî personîbas traucçjumu suga ir salîdzinoði populâra un viegli lasîtâjiem. Tas nozîmç, ka cieð persona baidâs. Un viòas bailes var saturçt burtiski visas pârtikas jomas un apkârtçjos objektus. Rezultâtâ ir jâapsver jautâjumi un parâdîbas, kas rada sliktu trauksmi, kas labâkajâ gadîjumâ noved tikai pie problçmâm sociâlajâ darbîbâ, îsâkajâ un pat paðnâvîbâ vai agresijâ, kas vçrsta pret citiem cilvçkiem. Ir daþâdi fobiju veidi, piemçram, arachnofobija, homofobija, klaustrofobija vai pat pedofofija (bailes no lellçm, trisideapofija (bailes no 13, kâ arî pedofobija (bailes no bçrniem vai pat aerofobija (bailes no gaisa.atkarîba - nav minçts jauns atkarîbas veids. Raksturs ar personîbas traucçjumiem funkcijas fonâ vienkârði ir atkarîgs no individuâlâ veida. Tâ nespçj tikt galâ ar savu darbinieku vadîbu, ïauj citiem pieòemt lçmumus, kas attiecas uz pacienta jaunumu darbîbâ, nezina, kâ pieòemt lçmumus patstâvîgi, ir pasîva un pakïâvîga.

Noteikums ir tâds, ka cilvçks, kurð ir svarîgs veselas veselas sirds, bûtîbâ ir miris. No otras puses, ja kâda iezîme ir pârmçrîgi pârspîlçta, jûsu droðîbai ir svarîgi saòemt psihiatra viedokli.