Starppersonu attiecibu vecaku skolotajs

Daudzi no mums vçlas to darît vai pat iekïût programmâs, vai pat daudzas no tâm jau ir mûsu paðu pirmâ uzòçmuma izveides praksç. Pateicoties mûsu valdîbas ierosinâtajiem attiecîgajiem likumiem, tagad ir iespçjams atvçrt mazus pârtikas veikalus. Tomçr daudzas sievietes pievienojas pçdçjai nozîmei bez jebkâdâm zinâðanâm vai pârbaudçm, tâpçc tâs nespçj un âtri bankrotç.

Bûtu ïoti svarîgi izvairîties no tâ, ja plânojat ieviest veikalu jau no rîta. Vissvarîgâkais ir veikt labu analîzi par mierîgu un stipru vietçjo uzòçmumu, kâ arî atrast potenciâlos draudus, kas gaida poïu veikalu, kâ arî iespçjamâs iespçjas, kas var ietekmçt faktu, ka mûsu veikals veicinâs sevi un dos mums ârkârtas un ievçrojamu peïòu. Daþas svarîgas idejas nav dzîvotspçjîgs biznesa plâns. Papildus paredzamajiem izdevumiem par telpas iznomâðanu vai pârtikas un íîmisko produktu iegâdi Polijas uzòçmçjdarbîbai, mums jâietver arî grâmatveþu algas, veikala vai pârdevçju algas, kâ arî nelieli priekðmeti, piemçram, fiskâlâ kase, fiskâlâ valûta vai karðu maksâjumu terminâls. debets un kredîts. Pçc tam, kad visi ir pârvçrsti par biznesa plânu, mçs varam sâkt uzòçmçjdarbîbu individuâla uzòçmuma, partnerîbas (piemçram, partnerîbas, derîgas vai civilas vai mazas atbildîbas sabiedrîbas veidâ. Vajadzçtu doties uz pilsçtas zâli un saglabât zîmolu normâlos reìistros. Turklât bûs nepiecieðams izveidot bankas kontu, jo îpaði uzòçmumam, jo, pateicoties augstai darîjumu grupai, bûtu ïoti viegli izmantot veikalu ar mûsu paðu kontu. Visus punktus izdarot, jûs beidzot varat parakstît piekriðanu ar partneriem un personu, kas îrç komerctelpas savam mazajam veikalam. Pçc tam piekrît tikai darbinieku darbiniekiem, iegûstot nepiecieðamâs licences cigaretçm vai alkoholam, un lieta tiek apstrâdâta. Protams, visam periodam ir jâaplûko, vai viss ir sistçmâ ar mûsu biznesu, un nav nekâdu preèu trûkuma, vai arî katrs darbinieks nav uzkrâts, veidojot personîgo darbu.