Starptautisko attiecibu forums uam

Starptautiskie kontakti ir ïoti vidçji globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ bûtiski saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, tâdçï, kad tas gâja agrâk. Tomçr jûs varat arî & nbsp; zvanît kâdam un tieði sazinâties. Braukðana uz otru pasaules galu neòem vçrâ gadus, bet tikai daþas stundas lidmaðînâ. Ðodien tâls valstis ir mums par rokâm, pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Bija daudz daþâdu sadarbîbas piedâvâjumu. Ârvalstu ceïojumi aizstâvçja sevi lielâki un populârâki, un kas ir iekðâ - un ïoti bieþi. Mûsdienâs jûs varat viegli nokïût citâ kontinentâ, kur pastâv pilnîgi atðíirîgas tradîcijas un ârzemju tradîcijas. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete un stingra nosçðanâs Âzijâ, Âfrikâ vai tâlu salâ. Arî politiskâ situâcija pasaulç tiek koriìçta. Pçc Ðengenas zonas beigâm vairums Eiropas organizâcijas robeþu tika atceltas, un visi tâs iedzîvotâji var droði ceïot pa valstîm.

Intensîvie multikulturâlie kontakti prasa pienâcîgu sagatavoðanu. Uzòçmumam, kam nepiecieðams apgût jaunus ârvalstu tirgos, iegûs daudz no atbilstoðâ starpnieka, kas labi piedâvâs piedâvâto piedâvâjumu. Îpaði praktiski ir paðreizçjais interpretâcijas fakts. Polijas birojs, kam palîdz tulks, var uzvarçt starptautiskas izstâdes, tieði sasniedzot ieinteresçtâs personas. Japânas automobiïu kompânijas pârstâvju vizîte uz savu rûpnîcu ïoti viegli darbosies tulka klâtbûtnç. Bez tulka, politiskâs tikðanâs starptautiskâ lîmenî nevarçja notikt. Cilvçka klâtbûtne, kas var dot konkrçtu kultûru, var izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir unikâls pagâtnes sarunâs, kur daþreiz neliela detaïa var lemt par darîjuma laimi.