Tikai lasams fiskalais printeris

Kâda ir ierîce, kas pilnîbâ izstrâdâ finanðu printeri un kas patieðâm ir ðîs iestâdes izmantoðana? Atvçrsim domât par to un mazliet saprast ðo tçmu.

Vispârîgi runâjot, fiskâlais printeris vispirms ir trauks, kas reìistrç mazumtirdzniecîbas ieòçmumus. Ðî reìistrâcija tiek veikta nodokïu vajadzîbâm. Tas ir par tâ saukto ienâkuma nodoklis arî par PVN. Lai fiskâlais printeris varçtu darboties vispâr ðim nolûkam - un saskaòâ ar likumu - tas ir jâapstiprina ðâdâ veidâ.

Atðíirîbâ no fiskâlâs valûtas fiskâlais printeris nevar darboties pilnîgi neatkarîgi. Tâ vçlas bût savienota ar datoru. Ðîs iestâdes uzdevums ir reìistrâcija, kâ arî kvîtis. Ðeit ir arî jâpiemin, ka fiskâlais printeris ir spçkâ tâ saucamo datorizçto tirdzniecîbas sistçmu veikalâ. Ðajâ gadîjumâ ðeit varam minçt POS kases aparâtus. Jâatzîmç arî tas, ka, lai reìistrçtu biïeti uz fiskâlâ printera, mçs varam izmantot jebkuras vçrtîbas vçrtîbu datorprogrammu, kas var prasmîgi vadît printeri, izmantojot RS-232 vai USB interfeisu. Galvenais ir tas, ka programmâm, kurâm ir fiskâlie printeri, nav jâbût homologçtâm. Tikmçr komunikâcijas protokols ir plaði atvçrts. Tâs pieejamîbu var apskatît printeru raþotâju tîmekïa vietnçs.

Atgâdinâsim, ka katrs pârdevçjs, kura ienâkumi bija lielâki par nozîmîgo Finanðu ministrijas precîzi noteikto robeþvçrtîbu, ir atbildîgs par mazumtirdzniecîbas pareizu reìistrâciju un nodoðanu ðim kases aparâtam vai fiskâlajam printerim.

Neapðaubâmi, fiskâlais printeris izdrukâ îpaðus nodokïu ieòçmumus vîrieðiem. Tomçr tas vçl nav viss. Tâ kâ uz vadîbas rullîðiem ir arî izdrukas (piemçram, kvîtis. Tie ir paredzçti arhivçðanai. Protams, drukâtajam fiskâlajam èekam ir jâbût - un tad noteikti pçc pârdoðanas - nodots klientam. Izmaiòas, kas veiktas vadîbas ruïïos, jâatbalsta vienam pârdevçjam. Tas ir aptuveni pieci gadi. Tajâ paðâ laikâ ir vçrts padomât par citu faktu: no daþiem gadiem drukâto dokumentu kopiju iespçjams saglabât elektroniskâ kvalitâtç. Neilgi pçc katras pârdoðanas dienas lietotâjs sçþ, lai veiktu tâ saukto ikdienas ziòojums - fiskâlais.