Ugunsdzcsibas stacija udens vilkdanai

Nav jçgas telpu veidam kopâ ar piemçrojamiem ugunsdroðîbas noteikumiem, ir obligâti jânovçrð ne tikai viens gadîjums, kas ir sprâdziens, bet arî, un, pirmkârt, tâ saukto sprâdzienbîstama vide. Katrs sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums tiek ievçrots ar daþiem soïiem. Viens no tiem ir svarîgs novçrtçjums vai noteiktos apstâkïos var rasties sprâdziens, t. I., Vai maríçtâ telpâ var parâdîties sprâdzienbîstama vide un tâs raðanâs rezultâtâ tas var izraisît aizdegðanos.

Katrs sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums ir atlasîts veidlapas informâcijai un to nevar vispârinât. Noteikumi skaidri nosaka, ka tas ir saistîts ar atseviðíiem gadîjumiem, kad pastâv risks, ka, piemçram, nonâk raþoðanas procesâ. Turklât iespçjama sprâdziena risks tiek aplûkots visaptveroði, un ðajâ novçrtçjumâ jo îpaði tiek òemti vçrâ tâdi faktori kâ:

• Kâdas ierîces un mçríi tiek izmantoti konkrçta darba veikðanai?• Kâdas ir konkrçtas çkas îpaðîbas, kâdas instalâcijas tajâ ir?• Vai raþoðanâ tiek izmantotas bîstamas vielas?• Kâdi ir vispârçjie darba vai raþoðanas apstâkïi?• Kâ individuâlie riska elementi mijiedarbojas viens ar otru un vidi?

Galîgais cçlonis ir dokumenta izstrâde, kas izpauþas kâ sprâdziena riska novçrtçjums. Paðreizçjais tâs dibinâðanas juridiskais pamats ir 2010. gada likums, ko izdevis ekonomikas ministrs. Tomçr institûcija, kas pârbauda dokumenta pareizîbu, ir valsts labas darba inspekcija konkrçta veikala atraðanâs vietas dçï.

Klientam, kurð sagaida visaptveroðu sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu, papildus profesionâlismam arî cena ir liela. Ir vçrts apsvçrt, ka novçrtçjuma sagatavoðanas izmaksas ir atðíirîgas un atkarîgas no daþâdiem kondicionçðanas veidiem, piemçram,• konkrçtâ dzîvokïa vai çkas apjoms, grîdas un dzîvokïu skaits, kas jâiekïauj dokumenta iespçjâs.• Izpildâmâs kampaòas profils.• atðíiras analîze vai ekspertu atzinumi, kas atvieglo vai kavç novçrtçjuma izsniegðanu.