Ugunsgrcka instrukcija kas ta ir

Sprâdziendroðîbas dokuments & nbsp; tad tas ir neticami svarîga vçstule, kas jâaplûko jebkurâ uzòçmumâ, kur pastâv sprâdziena risks. Dokumentâ, vispârîgi runâjot, tiek ieviests riska materiâls, riski, kâ arî definîcijas un procedûru apraksti vai procedûru apraksts, lai novçrstu sprâdzienu novçrðanu komandâ. Tâ apkopo no vairâkâm pamatdaïâm, kas îsumâ tiks izklâstîtas turpmâk.

Teksta pirmâ daïa ir vispârîgi dati, kas ievieto papîra saturu un padara to par aizsardzîbu pret sprâdzieniem. Tajâ jâietver darba devçja viedoklis, kas informç par draudiem, izpratni par droðîbu un procedûrâm.

Turklât paðreizçjâs iezîmes ietver arî to zonu sarakstu, kurâs ir identificçti aizdegðanâs avoti. Tas ir pçdçjais svarîgâkais, jo nesenâs aizdedzes zonâs ir paaugstinâts bîstamîbas lîmenis, palielinâts risks un vairâkas citas droðîbas procedûras.

Treðais elements, kas ðeit jâiekïauj, ir padoms par droðîbas pasâkumu pârskatîðanas laiku. Arî ðeit ir jâiekïauj ðo pasâkumu apraksts, jo ir tik daudz noderîgas un praktiskas informâcijas.

Dokumenta otrâ daïa ir detalizçta reklâma, kurai nav mazâk vietas droðîbas un darbinieku atbalstam.

Tâdâ gadîjumâ uzòçmumâ redzamo uzliesmojoðo vielu saraksts jânorâda skaitïu secîbâ. Neatkarîgi no tâ, vai tâs ir vielas, kas raþotas vai izmantotas citu vielu ievieðanai, tas viss bûtu jâiekïauj sarakstâ, iekïaujot grafiku kategorijâm, kas attiecas tikai uz izmantoðanu un îstenoðanu.

Pçc tam jums jâiesniedz padomi par procedûrâm un darba vidi, kurâ tiek izvçlçtas uzliesmojoðas vielas. Ðîs pozîcijas ir jâapraksta, jâaprçíina un jâraksturo. Tâdçjâdi ir zonas, kurâs draudi ir reti, un tâdçï ir nepiecieðams veikt ðâdus aprakstus.

Vçl viens elements ir riska novçrtçjums. Ciktâl ir iespçjams iekïût sprâdzienâ, cik daudz tas ir iespçjams. Tas ir arî tad, ja sprâdziena scenâriji un sekas, ko ðî sprâdziena var izraisît. Viòam ir jâapraksta procedûras, kâ novçrst sprâdzienus un samazinât to produktus, kas arî ir ârkârtîgi svarîgi un svarîgi.

Teksts var ietvert arî treðo daïu, kas satur papildu informâciju, piemçram, sprâdziena zonu skices, riska novçrtçjumâ izmantotâs metodes aprakstu un indivîdu.