Vadija janes apgaismojumu

Ja ir svarîgi atðíirt, îpaði svarîga ir konkrçta interjera apgaismojuma izvçle. Tieði centrâlajâ kârtîbâ uzmanîba tiek pievçrsta lampu stiprîbai, vçrtîbai un vides aspektam. Tomçr nav svarîgi aizmirst par vienu komfortu no konkrçta apgaismojuma modeïa, kas ir ne mazâk svarîgs. Daþreiz vissvarîgâkais ir pârliecinâties, vai ir iecerçts strâdât ar izvçlçto apgaismojuma modeli.

Ir vçrts padomât par to, vai luminiscences spuldzes var darboties, ja vçlaties pierâdît biroja telpu. Galvenajâ brîdî ir skaidrs, ka ðîs spuldzes ilgi var spîdçt, salîdzinot ar vecajâm spuldzçm. Tomçr to stiprums var viegli nokrist, ja tâs parasti tiek iekïautas un izslçgtas. Jûs nevarat aizmirst par stroboskopisko efektu, kas ir ïoti bîstams acîm.

Turklât jums ir jârûpçjas par to, ka luminiscences spuldzes, lai gan tâs var bût ekoloìiskas, nav îsti. Tas ir saistîts ar to, ka viòiem ir daþâdas toksiskas vielas mûsdienu dzîvsudrabâ, kas galvenokârt ir kaitîga, tâpçc ir vçrts apsvçrt, vai ieguldît ðâdâ apgaismojumâ ir tâds pats normâls risinâjums. No pçdçjâ un sâkuma ir vçrts analizçt arî jaunu apgaismojuma veidu piedâvâjumu, izvçlçties tos, kas dos diezgan labus tehniskos parametrus, un tajâ paðâ laikâ tas nebûs bîstams ne veselîbai, ne dabiskajai videi.

Protams, parastajâm spuldzçm ir arî trûkumi. Pirmkârt, tie viegli sadedzinâs un to izmçrs sasilst. Viòi arî savâc daudz elektroenerìijas, kâ tie ir ieslçgti, un tâpçc, kâ svarîgs, pareiza apgaismojuma izvçle var tikt sajaukta ar daþâdâm tirgû pieejamo apgaismes produktu analîzçm. Tikai ðajâ atslçga bûs spçcîga, lai atrastu tâdas lampas, kas pilnîbâ apmierinâs jautâjumus, kas saistîti ar konkrçta interjera izmantoðanu un darbîbâm, ko tâ visbieþâk veic tajâ.