Vakuuma trauki zepter partikai

Lai gan vakuuma iepakojumus visbieþâk izmanto liela mçroga veikaliem, çdinâðanas uzòçmumiem un restorâniem, arvien bieþâk atseviðíi klienti meklç ierîces, kas ïaus viòiem pagarinât uzglabâto produktu derîguma termiòu. Îpaðas maisiòi, vakuuma konteineri un iepakojuma piederumi arî ir pielâgoti to vajadzîbâm, un attiecîgi tiek iepakoti mazi pârtikas daudzumi.

Mâjas vakuuma pârtikas iepakoðanas rîks var izmantot îpaðas vakuuma uzglabâðanas maisus vai vienkârði izmantot vakuuma tvertnes izgatavotas no plastmasas. Tvertòu gadîjumâ visbieþâk tiek ieteikti speciâli roku sûkòi, kas sûkâ no konteinera nevajadzîgu gaisu un nodroðina hermçtisku slçgðanu. Piemçrotu darbîbas stratçìiju var izmantot, lai aizvçrtu pudeles ar speciâliem vakuuma koríiem. Tâs parasti ir universâlas izmçra, tâdçï jûs varat arî viòiem aizvçrt pudeles ar vînu, pudelçs ar eïïu vai balzamiko etiíi. Pudele vakuuma aizvçrðana pagarina satura izturîbu - pçc vakuuma noslçgðanas vînu var nçsât pat vairâk nekâ 20 dienas. Salîdzinâjumam vînu atklâtâ pudelç var uzglabât augstu 2-3 dienas.

Princess HairPrincess Hair Ārkārtīgi efektīva maska matu izkrišanai un to stāvokļa uzlabošanai

Savâm vajadzîbâm ir gan pielâgotas multivakas ierîces, kas ïauj pârtikas produktus uzglabât atseviðíâs maisiòos. Pârtikas uzglabâðana maisos palielina uzglabâðanas laiku - atkarîbâ no materiâla veida un no tâ, kur tas tiks paslçpts (istabas temperatûra, ledusskapis vai saldçtava, uzglabâðanas laiks tiek pagarinâts par èetrâm reizçm. Vakuumaizpildîtajos maisos jûs varat uzglabât vaïîgus produktus, piemçram, kafiju vai tçju, pârstrâdâtu pârtiku, bet arî dârzeòus, gaïu un gaïu. Vakuumiepakotâ gaïa noteikti tiek uzglabâta saldçtavâ diezgan zemâ temperatûrâ lîdz 26 mçneðiem. Papildu vakuuma iepakojuma priekðrocîba, izmantojot maisi, ir fakts, ka viòiem nav interese par pârâk daudz vietas.