Valodu prasmes pcc

Mûsdienâs ir grûti cilvçkiem, kuri nezina angïu valodu, ne tikai atrast interesantu pozîciju, bet arî pat savâ profesijâ, un var rasties arî problçmas daudzâs citâs lietâs. Lîdz pçdçjai lielajai ietekmei uz angïu valodu, mûsdienâs, un ne tik daudz jâiekïauj, kas ir vienkârði to saprast. Piemçrs?

Agrâk, koledþâ, ðis stils tika mâcîts, un tagad tiek veikts, ka studenti labi pazîst viòu no iepriekðçjiem izglîtîbas gadiem tik labi, ka zina, kâ to viegli izmantot. Uzòçmçjdarbîbâ tas ir ïoti atðíirîgs, tas ir atkarîgs no skolas pabeigðanas pakâpes vai arî tad, kad students devâs uz angïu valodas skolu, bet ðobrîd ir tikai viòa gadîjums. Bieþi vien ir nepiecieðams nodot materiâlu no sveðvalodas, un angïu valoda ir ïoti izplatîta. Bez viòa zinâðanâm ir arî slçgta iespçja modelçt lielas studentu apmaiòas un ceïojumus, kâ arî stipendijas ârzemçs. Tagad ðajâ posmâ, tâ kâ angïu valodas bçdu nezinâðana, tas ir tikai sliktâks, jo tas ir nepiecieðams pat no tâdiem nekvalificçtiem cilvçkiem kâ viesmîïi, òemot vçrâ pçdçjo, ka pieauguðo centros ir îpaði daudz ârzemnieku, ar kuriem viòam kaut kâdâ veidâ jâsazinâs. Lielâkâ daïa cilvçku, kuri agrâk vai vçlâk nezina angïu valodu, saskaras ar nepiecieðamîbu to apgût, lai gan droði vien tas ne vienmçr ir tikpat çrti kâ skolâ, jo îpaði tâpçc, ka, izvçloties angïu valodas kursu vai apmâcîbu, jums bieþi ir jâmaksâ par to. Par laimi, paðreizçjais slengs ir tik populârs, ka zinâðanu izmaksas ir sliktâkas nekâ krievu vai franèu valodas panâkumu pierâdîjums, arî ir vieglâk atrast pasniedzçju. Ekonomistiem viens veids, kâ noteikt droðîbu, var bût zinâðanas par mûsu rokâm - no noteikumiem, ierakstiem un pat skatoties attçlus ar izdrukas bez skolotâja un klausoties angïu dziesmas vai radio programmas. Tas ir daudz smagâks un mazâk efektîvs nekâ kurss.

Profesionâli tulkojumi: